• งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

  No Comments

  Read more
 • ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริการส่วนตำบลบ้านต้อง

  No Comments

  Read more
 • โครงการฝึกอบรม การสานขันตักบาตรหวายและพานบายศรีหวาย ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

  No Comments

  Read more
 • ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

  No Comments

  Read more
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

  No Comments

  Read more
 • โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  No Comments

  Read more
 • ผลการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการตำบลบ้านต้อง

  No Comments

  Read more
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

  No Comments

  Read more
 • โครงการกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

  No Comments

  Read more
 • ลานกีฬาและสนามกีฬา

  No Comments

  Read more