กิจกรรม

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม การสานขันตักบาตรหวายและพานบายศรีหวาย ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่  ๓ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ลานกีฬาและสนามกีฬา
โครงการ  ส่งเสริมความกตัญญููเชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
โครงการ เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการฝึกอบรมการสานตะกร้าหวายเทียมและกระเป๋าหวายเทียม ประจำปี 2566
โครงการ แปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดร่วมสมัย ประจำปี 2566
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การดับเพลิงเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ร่วมประชุมวางแผนการตั้งด่านปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566 กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลบ้านต้อง
จัดอบรมพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 พร้อมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ลงทะเบียนรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการ วัดประชารัฐ สร้างสุข 2565
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ร่วมใจต้านยาเสพติด
ลานกีฬาและสนามกีฬา
บ้านต้องเกมส์ 64
กีฬา ศพด.64
การอบรมข้าราชการให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและการรักษาวินัยของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง
ประชุมวางแผน เรื่องการตั้งด่านสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2565
กิจกรรมนิเทศให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ขอแจ้งปิดการให้บริการ (เป็นการชั่วคราว)
ขอแจ้งปิดการให้บริการ (เป็นการชั่วคราว)
No Comments

ขอแจ้งปิดการให้บริกา…

การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พร้อมแนบไฟล์
Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบ้านต้อง องค์การบิหารส่วนตำบลบ้านต้อง จัดโครงการฝึกอาชีพการทำเปลด้วยเศษผ้า