กิจกรรม

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง โดยนายสกล พหลทัพ จัดประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้งจัดอบรมพนักงาน เรื่องการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
การให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2566
โครงการกีฬาบ้านต้องเกมส์ 67
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” 2567  การจัดพิธีรวมพลังสัปปายะสู่วัด (Big Clean ing Day) และพิธีเจริญพุทธมนต์ (ครั้งที่ 1) ใน วันที่ 31 พ.ค. 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ วัดทรายทอง  บ้านดอนเสียด ม.11 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
การดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2567
นายอุบล พหลทัพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง ผู้อำนวยการศูนย์อปพร.อบต.บ้านต้อง มอบหมายภารกิจให้อปพร.สังกัดศูยน์อปพร.อบต.บ้านต้อง ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย (พายุลูกเห็บ) ในพื้นที่บ้านดอนเสียด หมู่ที่ 3,11,12,13
วารสารประชาสัมพันธ์
โครงการกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2567
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- พ.ศ. 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งานสาธารนะสุข งานทิ้งขยะเปียกลดโลกร้อน
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2567
วันดินโลก
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริการส่วนตำบลบ้านต้อง
โครงการฝึกอบรม การสานขันตักบาตรหวายและพานบายศรีหวาย ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่  ๓ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ลานกีฬาและสนามกีฬา
โครงการ  ส่งเสริมความกตัญญููเชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
โครงการ เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการฝึกอบรมการสานตะกร้าหวายเทียมและกระเป๋าหวายเทียม ประจำปี 2566
โครงการ แปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดร่วมสมัย ประจำปี 2566
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การดับเพลิงเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ร่วมประชุมวางแผนการตั้งด่านปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566 กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลบ้านต้อง