กิจกรรม

กิจกรรม

ร่วมประชุมวางแผนการตั้งด่านปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566 กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลบ้านต้อง
จัดอบรมพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 พร้อมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ลงทะเบียนรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการ วัดประชารัฐ สร้างสุข 2565
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ร่วมใจต้านยาเสพติด
ลานกีฬาและสนามกีฬา
บ้านต้องเกมส์ 64
กีฬา ศพด.64
การอบรมข้าราชการให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและการรักษาวินัยของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง
ประชุมวางแผน เรื่องการตั้งด่านสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2565
กิจกรรมนิเทศให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ขอแจ้งปิดการให้บริการ (เป็นการชั่วคราว)
ขอแจ้งปิดการให้บริการ (เป็นการชั่วคราว)
No Comments

ขอแจ้งปิดการให้บริกา…

การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พร้อมแนบไฟล์
Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบ้านต้อง องค์การบิหารส่วนตำบลบ้านต้อง จัดโครงการฝึกอาชีพการทำเปลด้วยเศษผ้า
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระราชชนนีพันปี
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบ้านต้อง ฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำปลาร้า
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบ้านต้อง  ฝึกอบรมอาชีพการทำหมูฝอยไก่ฝอย
งานพัฒนารายได้จัดเก็บภาษี
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมปลูกป่าน้ำตกเจ็ดสี
ศึกษาดูงานประปา ณ การประปาบ้านแพง
โครงการฝึกอาชีพการการทำพรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
อัลบั้ม การประชุมสภา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
โครงการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน
โครงการจิตอาสา ครั้งที่ 1/2563