home

menu

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
นายอุบล พหลทัพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง ผู้อำนวยการศูนย์อปพร.อบต.บ้านต้อง มอบหมายภารกิจให้อปพร.สังกัดศูยน์อปพร.อบต.บ้านต้อง ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย (พายุลูกเห็บ) ในพื้นที่บ้านดอนเสียด หมู่ที่ 3,11,12,13
วารสารประชาสัมพันธ์
โครงการกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2567
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- พ.ศ. 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งานสาธารนะสุข งานทิ้งขยะเปียกลดโลกร้อน
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2567
วันดินโลก
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

สถานที่สำคัญ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567

KakaoTalk_20240216_181831864

คู่มือดำเนินคดีปกครอง สำหรับประชาชน

qr

แบบวัด EIT ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

EIT

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน

btn-ita

ลิงก์หน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

bnnout19

bnnout10

bnnout08

bnnout01

bnnout12

bnnout07

bnnout20

bnnout21

bnnout13

bnnout18

bnnout03

bnnout11