home

menu

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2566
โครงการกีฬาบ้านต้องเกมส์ 67
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” 2567  การจัดพิธีรวมพลังสัปปายะสู่วัด (Big Clean ing Day) และพิธีเจริญพุทธมนต์ (ครั้งที่ 1) ใน วันที่ 31 พ.ค. 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ วัดทรายทอง  บ้านดอนเสียด ม.11 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
การดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2567
นายอุบล พหลทัพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง ผู้อำนวยการศูนย์อปพร.อบต.บ้านต้อง มอบหมายภารกิจให้อปพร.สังกัดศูยน์อปพร.อบต.บ้านต้อง ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย (พายุลูกเห็บ) ในพื้นที่บ้านดอนเสียด หมู่ที่ 3,11,12,13
วารสารประชาสัมพันธ์
โครงการกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2567
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- พ.ศ. 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

สถานที่สำคัญ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567

KakaoTalk_20240216_181831864

คู่มือดำเนินคดีปกครอง สำหรับประชาชน

qr

แบบวัด EIT ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

EIT

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน

btn-ita

ลิงก์หน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

bnnout19

bnnout10

bnnout08

bnnout01

bnnout12

bnnout07

bnnout20

bnnout21

bnnout13

bnnout18

bnnout03

bnnout11