home

menu

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

[dwqa-list-questions]

โครงการฝึกอบรม การสานขันตักบาตรหวายและพานบายศรีหวาย ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่  ๓ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ลานกีฬาและสนามกีฬา
โครงการ  ส่งเสริมความกตัญญููเชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

สถานที่สำคัญ

คู่มือดำเนินคดีปกครอง สำหรับประชาชน

qr

แบบวัด EIT ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

EIT

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน

ลิงก์หน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

bnnout19

bnnout10

bnnout08

bnnout01

bnnout12

bnnout07

bnnout20

bnnout21

bnnout13

bnnout18

bnnout03

bnnout11