home

menu

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

[dwqa-list-questions]

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริการส่วนตำบลบ้านต้อง
โครงการฝึกอบรม การสานขันตักบาตรหวายและพานบายศรีหวาย ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่  ๓ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

สถานที่สำคัญ

คู่มือดำเนินคดีปกครอง สำหรับประชาชน

qr

แบบวัด EIT ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

EIT

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน

ลิงก์หน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

bnnout19

bnnout10

bnnout08

bnnout01

bnnout12

bnnout07

bnnout20

bnnout21

bnnout13

bnnout18

bnnout03

bnnout11