011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานปนะจำปี รอบ 6 เดือน