06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ.ศ.2546 (1)

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ.ศ.2546-ฉบับที่-2

พระราชบัญญัติเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน-พ.ศ.-2551

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น-พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น-พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข-พ.ศ.2535-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542 (1)

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง-พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.2499

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-พ.ศ.-2561

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ.ศ.2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง-พ.ศ_compressed

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น-พุทธศักราช-2457