รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายไตรมาส

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1

[[ดาวน์โหลดเอกสาร]]

รายงานกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2