23. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  1. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]
  2. แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]
  3. ประกาศ พนักงานส่วนตำบล เรื่องการรับพนักงาน [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]
  4. ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]
  5. แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
  6. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]
  7. แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 -2569 [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]
  8. แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567-2569[[ดาวน์โหลดเอกสาร]]
  9. ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2567 [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]