23. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]

  1. แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]
  2. ประกาศ พนักงานส่วนตำบล เรื่องการรับพนักงาน [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]
  3. ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]
  4. แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
  5. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]