ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาและสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสา…

Page info

author admin date23-01-10 08:38 hit61 comment0

Article

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง

 เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาและสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะ
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง

 [[ดาวน์โหลดเอกสาร]]

Comment List

No comments