ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ยึ…

Page info

author admin date23-03-16 00:46 hit57 comment0

Article

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง

 เรื่อง  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ยึดถือปฏิบัติ

 [[เอกสารแนบ]]

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

Comment List

No comments