กิจกรรมงานสภา

1.  ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565
2. ประกาศ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 1 ประจำปี 2565
3. ประกาศ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 2 ประจำปี 2565
4. ประกาศ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 3. ประจำปี 2565
5. ประกาศ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 4 ประจำปี 2565
6. ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
7. ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที 2 ประจำปี 2565
8. ประกาศ รับรองรายงานกระประชุมสมัยสามัญ สมัยที 3 ประจำปี 2565
9. ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที 3 ประจำปี 2565
10. ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที 4 ประจำปี 2565

 

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา 2566
ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
-ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ