กิจการงานสภา

ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 – 2567
ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 – 2567
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 – 2567
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 – 2567
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 – 2567
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 – 2567
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 – 2567
ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 – 2567
กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2567
กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2566
ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2566
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1-2566
ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2-2566
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2566
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 2566
ประกาศเรียกประชุมวิสามัญ สมัยที่1 2566
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2566
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2566
ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2566
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2566
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2566
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 2566
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 2566
ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2566
ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 2566

ประกาศสภา อบต.บ้านต้อง การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2567