038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม