กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- พ.ศ. 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- พ.ศ. 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567
มีนาคม 12, 2024 admin

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- พ.ศ. 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- พ.ศ. 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

 1. เรื่องการประชุม การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ. 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567
 2. ผู้เข้าร่วมประชุม
 3. นายอุบล พหลทัพ นายก อบต.           ประธานกรรมการ
 4. นายสว่าง พิมลา รองนายก รองนายก อบต. กรรมการ
 5. นายสมชาช แสนโคตร รองนายก อบต. กรรมการ
 6. นายกิจติศักดิ์ นนธิบุตร สมาชิก อบต. หมู่ 11 กรรมการ
 7. นายประเสริฐ พรมพิมพ์ สมาชิก อบต. หมู่ 12 กรรมการ
 8. นายมีชัย อุปเสน สมาชิก อบต. หมู่ 2 กรรมการ
 9. นายไชโย พรมพุฒ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

8.นายคาน ปักกะฐิ้น                  ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ

 1. นางภัทรภรณ์ โคราช ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ
 2. ผอ. ร.ร.เจ็ดสีวิทยา ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ
 3. ผอ. ร.ร.บ้านทุ่งทรายจก ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ
 4. ผอ. รพสต.บ้านต้อง ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ
 5. นายบุญฮง ภูแช่มโชติ ผู้แทนประชาคมหมู่ที่ 10 กรรมการ
 6. นายฝั้น เพ็ชรสมบัติ ผู้แทนประชาคมหมู่ที่ 12 กรรมการ
 7. นางเกตุแก้ว พรมดี ผู้แทนประชาคมหมู่ที่ 8 กรรมการ
 8. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ/เลขานุการ กรรมการ/เลขานุการ

17.หัวหน้าสำนักปลัด                                       ผู้ช่วยเลขานุการ

 1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้องหมู่ที่ 1-15 ตัวแทนประชาคม จำนวน 15 คน        19. ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/ผู้อำนวยการโรงเรียน/  จำนวน 10 คน

หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่น ๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่

 1. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทน/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ จำนวน 3 คน
 2. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชาการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ จำนวน 3 คน
 3. อาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.)/ อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)/ จำนวน 10 คน

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง

 

 1. ผลจากการประชุมครั้งนี้
 • คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น            (พ.ศ.2566- พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น      (พ.ศ.2566- พ.ศ. 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567
 1. การนำผลที่ได้จากการประชุมไปปฏิบัติ
 • คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้

42752 42742 42750

 

Comments (0)

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>