018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

▧ ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เอกสารแนบ:→ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
▧ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี / การคลัง เอกสารแนบ: → แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
▧ แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เอกสารแนบ: → แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 icon_new