018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

▧ ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เอกสารแนบ:→ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
▧ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี / การคลัง เอกสารแนบ: → แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
▧ แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เอกสารแนบ: แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
▧ แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เอกสารแนบ: แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2567 (1)
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2567 (2)
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2567 (3)
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2567 (4)
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2567 (5)
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖icon_new