018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เอกสารแนบ: ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
– แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี / การคลัง เอกสารแนบ:  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565icon_new