การขับเคลื่อนจริยธรรม

จริยธรรมข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง

พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง โดยนายอุบล พหลทัพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้องจัดอบรมพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง
เรื่อง การดำเนินการตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ภาพ 2

ภาพ 3

ภาพ 1